Coalitie akkoord

Bekijk het coalitie akkoord hier

Verkiezingsprogramma 2018-2022

Download het verkiezingsprogramma hier.

Wij zijn Dongen!

Wij zijn Dongen!

 

De Dongense VVD is een sterke lokaal georganiseerde partij. De leden hebben nauwe banden met verenigingen, ondernemers en maatschappelijke organisaties in Dongen. Met de uitgangspunten van de landelijke VVD als basis, is voor iedere Dongenaar duidelijk met welke ambitie wij de lokale politiek vorm willen geven.
Met veel zorg heeft de Programmacommissie het Verkiezingsprogramma 2018 – 2022 samengesteld. Gedurende de eerste helft van 2017 is actief informatie opgehaald uit de Dongense samenleving. Hiertoe zijn diverse zogenaamde ‘wereldcafés’ georganiseerd, waarin ondermeer ‘Ondernemen in Dongen’, het ‘Sociaal Domein’ en ‘Sport’ centraal stonden. Daarnaast zijn we gesprekken aangegaan met allerlei doelgroepen uit onze samenleving: van wonen tot cultuur en van veiligheid tot agrarisch ondernemen. Maar ook met het onderwijs en de wijkraden is gesproken over wat voor Dongen de komende jaren belangrijk is. Daarnaast heeft de Programmacommissie een lijst van belangrijke punten opgesteld die in het verkiezingsprogramma is opgenomen.
Samen met de liberale leidraad vormen de uitgangspunten van de Dongense VVD en de input vanuit het maatschappelijk veld de basis voor ons programma. Wij zijn er trots op dat wij bij de samenstelling van het verkiezingsprogramma zoveel inwoners van Dongen hebben kunnen betrekken, zodat we met recht kunnen zeggen: ‘Wij zijn Dongen!’

 

De 5 kernwaarden van de Dongense VVD

 

De Dongense VVD denkt en handelt vanuit 5 kernwaarden:

 

Integriteit: zeggen wat je doet en doen wat je zegt.

 

Ondernemerschap: zelf doen als het kan, samenwerken waar het nut heeft.

 

Verantwoordelijkheid: uw stem is onze verantwoordelijkheid!

 

Gelijkwaardigheid: iedereen is gelijk. De Dongense VVD is er voor iedereen.

 

Vrijheid: vrijheid is belangrijk, maar niet ten koste van de ander.

 

Deze kernwaarden zijn de basis en het toetsingskader van ons dagelijks handelen. Ze liggen ten grondslag aan dit verkiezingsprogramma.

 

 

 

Integriteit

Integriteit

 

Fractieleden van de Dongense VVD zijn actieve deelnemers in de Dongense samenleving. Ze doen vrijwilligerswerk en hebben (bestuurs)functies bij verschillende verenigingen en stichtingen in de gemeente. Deze werkzaamheden houden zij strikt gescheiden van hun werk voor de VVD. De strikte scheiding is nodig om belangenverstrengeling te voorkomen. Iedereen op de lijst van de Dongense VVD is van onbesproken gedrag. Allen hebben een verklaring omtrent gedrag (VOG) overlegd. De komende periode staat integriteit onveranderd hoog op de agenda van de VVD. De raadsleden zijn betrouwbaar en eerlijk; ook in politiek zwaar weer.

Wat heeft de Dongense VVD de laatste 4 jaar bereikt?

 Wat we hebben bereikt in de periode 2014-2018?

 

Als lid van de coalitie heeft de Dongense VVD in de periode 2014-2018 de volgende doelen gerealiseerd:

 

Wij beloofden u een sluitende begroting en we wilden de financiële reserves op orde houden. Dit hebben wij gerealiseerd, ondanks de financieel moeilijke tijd.

 

Wij hebben u steeds vaker betrokken bij beslissingen via de mogelijkheid tot inspraak.

 

Wij hebben de verantwoordelijkheid meer gelegd bij de mensen (WMO) en verenigingen.

 

Wij hebben bij iedere beslissing steeds de belangen van al onze inwoners zorgvuldig afgewogen.

 

Wij hebben gezorgd voor een sociaal vangnet voor de mensen die het (tijdelijk) niet zelf kunnen.

 

Wij zijn er trots op dat wij het gehele coalitieprogramma hebben kunnen realiseren en dat wij onze verantwoordelijkheid hebben genomen!

 

Onze toekomstvisie voor Dongen

Onze toekomstvisie voor Dongen

 

In onze toekomstvisie zien wij een zelfstandig Dongen met een professionele en innovatieve gemeentelijke organisatie die voor alle inwoners van Dongen goed bereikbaar is en passende service verleent. Voor de meer uitvoerende zaken zetten we in op verdere samenwerking met Tilburg. Voor uitvoering van regelingen willen wij actief samenwerken met de negen gemeenten rondom Tilburg in ‘Hart van Brabant’. Dus: samenwerken waar het toegevoegde waarde heeft, zelfstandig waar dat kan.

 

Bestuur, organisatie en dienstverlening

BESTUUR, ORGANISATIE EN DIENSTVERLENING

 

De gemeente is een betrouwbare gesprekspartner voor de inwoners van de gemeente Dongen. Internet en sociale media zijn de moderne manieren om informatie te zenden, maar daarnaast blijft menselijk contact onmisbaar.
De gemeentelijke organisatie, bestuurlijk en ambtelijk, moet dienstbaar en eenvoudig bereikbaar zijn voor de burgers. Er is ruimte voor dialoog en de gemeente is daarin open en eerlijk. De gemeentelijke organisatie communiceert transparant en is vraaggestuurd. De gemeente Dongen werkt bij voorkeur digitaal, maar voor inwoners blijft analoge communicatie ook een mogelijkheid. Wij willen ervoor zorgen dat alle interne processen, zoals het beantwoorden van brieven en mails binnen de gemeente, beter gestructureerd worden en dat er sprake is van accurate verwerking.

 

Kortom, de gemeente Dongen is:

 

  Dienstbaar
  Goed bereikbaar
  Vraaggestuurd
  Flexibel
  Digitaal ingesteld
  Innovatief

 

Inwoners worden betrokken bij besluitprocessen van projecten. Het tijdspad van een besluitproces wordt transparant ingepland voor de bewoners en haar vertegenwoordigers. Vooraf worden duidelijke kaders gesteld voor de inzet van wijkraden en andere stakeholders. Dorps- en wijkraden hebben een sleutelrol. Zij voeren overleg in de wijken en brengen de boodschap van de inwoners mee naar het gemeentehuis.
Kwaliteit is een belangrijk punt binnen de ambtelijke organisatie in de gemeente Dongen.
Daarom streeft de Dongense VVD naar een kleine, efficiënte organisatie waarbij de kwaliteit en dienstverlening altijd voorop staat.

 

Wij richten ons op:

 

De doorontwikkeling van de gemeentelijke organisatie (qua kennis en competenties, aantallen medewerkers, het uitbesteden van werkzaamheden en samenwerking);

Een overheadpercentage onder de gemiddelde vergelijking van andere gemeenten;
Inhuur expertise uitsluitend bij afwezigheid van kennis en voor korte perioden (maximaal half jaar);Iinwoners actief betrekken bij besluitprocessen; Wijkraden en stakeholders inzetten met duidelijke kaders vooraf; Samenwerking in wijken stimuleren, ook voor beheerfuncties; Tijdspad besluitproces vooraf transparant inplannen.

 

De Dongense VVD stelt zich open voor alle mogelijke varianten van bestuurlijke vernieuwing, maar wél steeds met behoud van autonomie voor Dongen. Samenwerking heeft onze voorkeur boven samenvoeging. Besturen vanuit visie en een lange termijn scope vinden wij belangrijk. Het bestuur en ambtelijke organisatie staan open voor burgerinitiatieven.

 

Regionale samenwerking met de andere negen gemeenten in Hart van Brabant is belangrijk, maar moet plaatsvinden met oog voor de Dongense samenleving. Bestuurlijke samenwerking betekent uitdrukkelijk niet het weggeven van de eigen identiteit. Dongen is zelfstandig en kan dit blijven.

 

Wij bieden ruimte aan innovatie met minder regels. Innovatieve initiatieven krijgen de mogelijkheid om uit de ontwikkelfase te komen. Het oplossen van maatschappelijke en gemeentelijke uitdagingen zijn hiervan een voorbeeld. We houden daarbij aandacht voor wat we al hebben: infrastructuur, zorg, voorzieningen, enzovoorts. Sociale innovatie gaat over slimmer, flexibeler en dynamisch organiseren. Het verandert de manier waarop we met elkaar samenwerken om het beste uit onszelf én onze gemeente te halen.

 

Samengevat zijn onze uitgangspunten:


 Minder gemeente, meer burgerinitiatief
 Minder regeldruk, meer nadruk op mogelijkheden
 Meer samenwerking binnen Hart van Brabant

 

Eigentijdse informatievoorziening

 

Binnen een innovatieve, digitaal ingestelde gemeente past wat ons betreft ook de beschikbaarheid van eigentijdse informatieve voorzieningen en faciliteiten.
Bij de invalswegen van de gemeente komen digitale informatieborden die aangeven welke evenementen in de gemeente plaats gaan vinden. Om de positieve exploitatie van de borden te waarborgen is het ook mogelijk om op de borden reclame-uitingen te vermelden.

 

Om digitale communicatie in de gemeente Dongen voor iedereen (ondernemers en particulieren) te faciliteren, werken we aan de verglazing (glasvezel) van de infrastructuur, in eerste instantie voor de bebouwde kom van de kernen, maar ook de buitengebieden.


 Digitale informatieborden bij ingangen van gemeente Dongen
 Stimuleren aanleg glasvezel in kernen en bij voorkeur ook in buitengebied

 

 

 

Veiligheid en handhaving

Veiligheid en handhaving

 

Veiligheid is de basis voor een gelukkig leven en verdient daarom alle aandacht. Iedere Dongenaar moet ongestoord over straat kunnen lopen zonder zich daarbij onveilig te voelen. Plaatsen in Dongen die als onveilig worden ervaren, dienen aangepast te worden. Preventie heeft de hoogste prioriteit. Hierbij zijn ook rollen weggelegd voor onder meer ouders, jeugdzorg, verslavingszorg en onderwijs.

 

De komende tijd willen wij:


 Tenminste veiligheidsniveau ‘goed’ nastreven in alle wijken en kernen;
 Inzetten buitengewoon opsporingsambtenaar voor het wijzen op

  verantwoordelijkheid van inwoners;
 Burgers attenderen op maatregelen voor brandpreventie;
 Direct optreden bij handhavingskwesties;
 Gebruikmaken van cameratoezicht in de openbare ruimte;
 Afspraken maken om fietsendiefstal aan te pakken.

 

Handhaving van regels en wetten is noodzakelijk. Het college van Burgemeester en Wethouders moet veiligheid en ordehandhaving zien als een integraal deel van hun werk, iedere dag weer.

 

Wij streven naar:


 Misdaadcijfers onder het vergelijkbaar gemiddelde;
 Bouwen onder veiligheidskeurmerk politie.

 

De Dongense VVD staat voor een ‘no-nonsense’ aanpak voor overlastveroorzakers en iedereen die de veiligheid in de gemeente verstoort. Een gedoogbeleid past niet in deze visie.

 

Wij willen extra aandacht voor:


 Meer preventieve maatregelen voor drugs- en alcoholmisbruik in openbare

   ruimten;
 Vandalisme hard bestrijden;
 Focus op overlast hangjongeren, geluidsoverlast, hondenoverlast en zwerfvuil;
 Regelmatig communiceren over nut van melden van verdachte zaken;
 Niet gedogen, maar (streng) straffen;
 Overlast gevende hangjongeren aanspreken.

 

De politie kan het niet alleen. De Dongense bevolking willen wij stimuleren om mee te doen en elkaar aan te spreken als dat nodig is.

 

Wij willen:


 Bureninitiatieven en -contact bevorderen;
 Openbare verlichting op orde hebben;
 Buurtbemiddeling optimaal inzetten, sociale controle stimuleren;
 Buurtpreventie stimuleren, extra ogen hondenbezitters en

   postbodes gebruiken;
 Een buurtapp stimuleren waarbij BOA en politie zijn aangehaakt;
 Voorlichting bewustwording veiligheid en overlast op scholen.
 

Het is van levensbelang dat Dongen goed is voorbereid op rampen. De inwoner van Dongen mag dat van het gemeentebestuur verwachten. Risicoanalyses voor de bestrijding van rampen moeten daarom altijd actueel zijn.

 

Wij willen speciale aandacht voor:


 De leefbaarheid en veiligheid op bedrijventerreinen;
 Contacten met bedrijven en maatschappelijke organisaties gebruiken voor

   preventie;
 Programma voor verbetering hang- en sluitwerk.

 

 

 

Financiën

 

Financiën

 

Financiële degelijkheid is een essentieel onderdeel van ons programma. Ieder jaar moet de begroting sluitend zijn. Overschrijding van de begroting is voor de Dongense VVD onacceptabel. Het huishoudboekje van de gemeente moet kloppen zonder extra belastingverhogingen.

 

Wij staan voor:


 Een jaarlijks sluitende begroting;
 In stand houden van de algemene reserve op het huidige niveau tot 2022;
 Bij onderschrijding reserve een plan van aanpak maken voor spoedig herstel;
 Rente aanpassingen tijdig doorvoeren in begroting;
 Inzet vrijval grondbedrijf voor verlagen schuldpositie en aflossen leningen;
 Lagere kapitaallasten van de Cammeleur inzetten voor extra aflossen schuld.

 

Belastingen zijn géén melkkoe. De onroerend zaakbelasting (ozb) moet onder het landelijk gemiddelde blijven. Lastenverlichting heeft - waar mogelijk - prioriteit.

 

Wij willen:


 De woonlasten op het huidige niveau houden;
 Belastingen onder het landelijk gemiddelde;
 Woonlasten maximaal verhogen met de inflatie;
 Overige belastingen indien mogelijk verlagen door efficiency.


De basis van het gemeentelijk beleid moet een verantwoord financieel beleid zijn, altijd in concrete cijfers. Niet alles kan direct gebeuren en niet alles is direct nodig.

 

Ons vertrekpunt:


 Een plafond vaststellen voor investeringsvolume ;
 Beoordeling weerstandsvermogen is minimaal ‘goed’.

 

Dongen moet weten wat ze wil en hoeveel dit kost. Het gemeentelijk bestuur moet hierop afgerekend worden. Daarbij horen duidelijke plannen voor de komende jaren en begrijpelijke tussentijdse rapportages.

 

Wij staan voor:


 Uitgangspunt is minder gemeente en meer burger;
 In stand houden van de bestemmingsreserves voor doorlopende ambities.

 

 

 

Economische zaken

Economische zaken

 

De Dongense VVD wil ondernemers en ondernemerschap stimuleren. Zij zijn de motor voor de werkgelegenheid en vormen de basis voor de ontwikkeling van onze welvaart.

 

De komende jaren streven wij naar:


 Verder optimaal maken van het ondernemersklimaat;
 Beschikbaarheid van voldoende grond voor de vestiging van nieuwe bedrijven;
 Een percentage werkloosheid in Dongen onder het provinciaal gemiddelde.

 

De gemeente mag nieuwe initiatieven zeker niet direct ‘de nek omdraaien’. Ondernemers mogen volgens ons rekenen op een meedenkend en meewerkend gemeentebestuur.

 

Wij kiezen dan ook voor:


 Versoepeling van het vestigingsbeleid en het verruimen van de

   mogelijkheden binnen de ruimtelijke ordening;
 Vermindering van de regeldruk;
 Meedenken in mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden;
 Eigen expertise binnen de gemeente op het gebied van

   vergunningverlening of gestructureerde inhuur.

 

Ook de agrarische sector mag wat ons betreft rekenen op een meedenkend en meewerkend gemeentebestuur.

 

Onze speerpunten zijn:


 Voor landbouw is landelijk beleid leidend en geldt een gelijk speelveld,

   dus geen extra lokale of provinciale regelgeving;
 Aanpalende activiteiten landbouw zoals recreatie, zorg en B&B zijn mogelijk;
 Fiets- en wandelpaden netwerk aanleggen daar waar dit goed past;
 Geen drempels op wegen waar agrarisch verkeer frequent gebruik van maakt.

 

Binnen de gemeente willen wij graag één aanspreekpunt voor alle ondernemerszaken: het ondernemersloket. Hier spreekt men de ‘taal van de ondernemers’. Ondernemers willen doen waar ze goed in zijn: zorgen voor een gezonde economische activiteit. Ze willen niet onnodig tijd besteden aan het aflopen van tal van loketten bij de gemeente. Tevens willen wij dat de gemeente ruime faciliteiten biedt voor startende ondernemers. Kortom, de gemeente moet ondernemers gestructureerd ‘ontzorgen’.

 

Om een gezond lokaal economisch klimaat te bevorderen, is frequent en gericht overleg van de gemeente met het bedrijfsleven en andere organisaties noodzakelijk. Bij het stimuleren van de werkgelegenheid heeft het bedrijfsleven een sleutelrol.

 

Hiervoor is nodig:


 Een goede bereikbaarheid en ontsluiting van de bedrijfsterreinen in Dongen;
 Oudere gedeelten van bedrijfsterreinen revitaliseren;
 Evenwichtige en gematigde belastingen.

 

De winkeltijdenwet moet ruimhartig toegepast worden waar dat gewenst is. We willen nieuwe winkelconcepten en middenstanders stimuleren om zich in Dongen te vestigen.

De Dongense VVD wil een actieplan om leegstand in de eigen gemeente terug te dringen.

 

Onze instrumenten zijn:


 Gratis parkeren, lokale lasten laag, verlichten van de administratieve lasten,

   zo veel   mogelijk schrappen van vergunningsplicht, aantrekkelijker maken

   van het winkelgebied;
 Een taskforce detailhandel oprichten;
 Ontlasten van het centrum door zwaar vrachtverkeer alleen in de vroege

   ochtend of na 18.00 uur mogelijk te maken;
 Onderscheidende (nieuwe) horecaconcepten stimuleren om Dongenaren

   in Dongen te laten recreëren.

 

De Dongense VVD is van mening dat de toeristensector in Dongen moet groeien, en wel zonder toeristenbelasting. De gemeente kan een belangrijke bijdrage leveren in het actief promoten van de toeristische waarden van onze gemeente bij een groter publiek.

 

In samenwerking met Hart van Brabant en de toeristische en de culturele ondernemers willen wij de volgende zaken realiseren:


 Werken aan bekendheid van Dongen;
 Voor recreatie samenwerken met andere hotspots in Dongen en de regio;
 Verleg de route van de Bravo bus mede naar noord – zuid;
 Extra inzet voor bewegwijzering naar Dongen.

 

Sociaal domein: welzijn, inkomen en zorg

 

Sociaal domein: welzijn, inkomen en zorg

 

De term ‘sociaal domein’ omvat alle inspanningen die de gemeente verricht rond werk, zorg en jeugd, op basis van de Wmo, de Participatiewet en de Jeugdwet. In de ruime, integrale zin van het woord vallen onder ‘sociaal domein’ ook alle aanverwante taken. Denk aan onder meer: handhaving bij leerplicht, het voorkomen van vroegtijdig schoolverlaten, passend onderwijs, leerlingenvervoer, de reguliere en bijzondere bijstand, schuldhulpverlening en (jeugd)gezondheidzorg. De nadruk ligt op wat mensen wel kunnen, eventueel met hulp van mensen uit hun eigen omgeving.
Iedere burger heeft zijn eigen verantwoordelijkheid. Maar soms is ondersteuning en hulp van belang. De gemeente moet fungeren als vangnet, bijvoorbeeld met de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). De Dongense VVD wil stimuleren wat mensen en verenigingen zelf kunnen. De uitvoering van de Wmo, Jeugdzorg en participatie moeten zoveel mogelijk worden geïntegreerd.

 

Wij staan de komende vier jaar voor:


 Een doelmatige zorgprestatie, die verantwoord wordt en waarvan het effect

   meetbaar is;
 Realiseren van continuïteit en verbinding binnen de hulpverlening;
 Een transparant, bereikbaar en benaderbaar uitvoerend team;
 Onderlinge samenwerking tussen verschillende disciplines binnen het

   sociaal domein;
 Doelmatig en resultaatgerichte samenwerking met Hart van Brabant;

   Gezamenlijk inkopen en expertise benutten, diensten lokaal aanbieden;
 Pro-actieve houding in het voorkomen en aanpakken van schuldhulpverlening;
 Preventieprogramma’s voor dreigende gezondheidsproblemen;
 Een inkomensafhankelijke eigen bijdrage voor voorzieningen (Wmo);
 Aandacht voor de kwetsbare groepen in onze gemeente.


Meedoen in de maatschappij is ons uitgangspunt. Bij de uitvoering van de participatiewet gaan we uit van het activeren van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt met als motto: werken loont!

 

Hulp bij het (opnieuw) sociaal actief worden en het uit hun isolement halen van deze groep mensen moet speerpunt van de gemeente zijn.

 

Wij willen ook de Dongense inwoner met een uitkering meer wijzen op de eigen verantwoordelijkheid. Bij ondersteuning mag een tegenprestatie worden verwacht. Ondersteuning van de gemeente Dongen dient in principe tijdelijk te zijn.

Sociale cohesie binnen de Dongense gemeenschap heeft prioriteit.

 

Wij staan voor:


 Consequent handhaven oneigenlijk gebruik voorzieningen en uitkeringen;
 Uitstroom uitkeringen bij de besten van vergelijkbare gemeenten;
 Dongen is een voorbeeldgemeente in het terugdringen van

   jeugdwerkeloosheid;
 Focus op Dongen Werkt en Leerloods ter bevordering arbeidsparticipatie;
 Een digitaal netwerk voor werkzoekenden en Dongense bedrijven.

 

De jeugd is de toekomst van onze gemeente. Wij vinden het belangrijk jongeren aan Dongen te binden door betaalbare huizen te bouwen en goed onderwijs aan te bieden. Sommige jongeren hebben wat extra steun nodig. Ook hier gaan wij uit van de mogelijkheden van de jongeren zelf.

 

Wij willen:


 Jonge mantelzorgers ondersteunen en faciliteren met speciale aandacht;
 Stichting Leergeld inzetten om hun carrièreperspectief jongeren te vergroten

   (met analyse voor draagkracht);
 contact tussen Dongense scholen en de ondernemers met focus op techniek.

 

Senioren moeten zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen. Voldoende aanbod van (aangepaste) woningen, veiligheid en andere voorzieningen in alle kernen blijft noodzakelijk.

 

Wij staan voor:


 Zelfstandig wonen met vangnet binnen de gemeente, waaronder

   dementievriendelijke wijken;
 Regeldruk verminderen en stimuleren van innovatieve initiatieven om ouderen

   snel te kunnen helpen;
 Senioreninitiatieven ondersteunen en stimuleren;
 Het AutoMaatje wordt geïntroduceerd in Dongen;
 Opleiden en inzetten van ouderenadviseurs.

 

 

Onderwijs

Onderwijs

 

Opvoeding en onderwijs leggen het fundament voor de toekomst van onze kinderen.

Onze kinderen moeten kunnen leren voor morgen. Wij gunnen alle kinderen maximale ontwikkelkansen. De school wordt meer en meer – metaforisch gesproken - het reisbureau van leerroutes en één van de vele sociale ontmoetingsplaatsen voor jongeren. Het leren en ontwikkelen vindt plaats in de diverse maatschappelijke voorzieningen, waaronder natuurlijk ook de school, de kinderopvang en peuterspeelzaal.

 

De Dongense VVD streeft naar het verder optimaliseren van de samenwerking tussen peuterspeelzaal, kinderopvang en basisschool in clusters om te komen tot een ononderbroken ontwikkellijn voor onze kinderen waar talentontwikkeling en gelijke kansen speerpunten zijn.

 

Om eigentijds onderwijs en passende kinderopvang te kunnen realiseren, is moderne huisvesting noodzakelijk. Om te komen tot die huisvesting is het van belang om na te denken over de rol die een school vervult in een gemeenschap. Dat betekent ook een andere rol van het instituut school zoals we dat nu kennen. We moeten school bekijken vanuit een concept waarbij slim gebruik wordt gemaakt van diverse voorzieningen. Een open leeromgeving die onderdeel is van of verweven is met de werkomgeving, sluit meer aan bij hoe leren en ontwikkeling in de toekomst plaatsvindt.

 

De komende coalitieperiode willen we de volgende doelen realiseren:


 Nieuwbouw Cambreurcollege;
 Nieuwe school Beljaart;
 's Gravenmoer Wegwijzer/Springplank samenvoegen tot een

   Integraal Kindcentrum;
 Gespreide bouw van scholen over bestuursperiodes;
 Een (wijkgebonden) visie op onderwijs en huisvesting als leidraad;
 De Lokaal Educatieve Agenda als houvast;
 Scholen zijn multifunctionele gebouwen, die zowel tijdens als na schooltijd

   bruikbaar moeten zijn voor b.v. wijk-, cultuur- of naschoolse activiteiten;
 Actief burgerschap.

 

Achterstanden hebben grote invloed op het functioneren van inwoners. Daarom moet de gemeente alle middelen die tot haar beschikking staan optimaal benutten om onderwijsachterstanden op te lossen en te voorkomen:


  Aanbieden van verlengde schooltijd door initiatieven zoals weekendschool

    of zomerschool;
  Educatief partnerschap stimuleren ter vergroting van schoolsucces;
  Alle VVE-locaties presteren op voldoende niveau.

 

Actieve bestrijding van schoolverzuim en vroegtijdig schoolverlaten is van groot belang, omdat het van grote invloed is op het verdere functioneren van een inwoner van de samenleving.

 

Wij willen:

 

 Voortijdig schoolverlaten terugdringen door preventieve acties ter

   voorkoming van uitval.

 

Het blijven aanbieden van onderwijs dichtbij huis, in de wijken van Dongen én in kleine (woon)kernen binnen de gemeente is belangrijk om de leefbaarheid te bevorderen.

 

Daarom willen wij:


 Samenwerking tussen scholen en besturen i.v.m. dalende leerlingaantallen;
 Leerlingenvervoer op orde voor leerlingen die buiten de gemeente onderwijs

   moeten volgen.

Ruimtelijke ordening en woningbouw

 

Ruimtelijke ordening en woningbouw

 

De woningbouw in Dongen moet flinke voortgang boeken. De Dongense VVD streeft naar versoepeling van de (welstand)eisen en vermindering van het aantal regels bij de aanvraag van een bouwvergunning. Nieuwbouw moet eigentijds zijn. Daarmee bedoelen we duurzame huizen die lange tijd meegaan in leefbare wijken. Gemengde wijken zijn volgens ons een pré.

 

Wij vinden het belangrijk dat:


 Iedere wijk een mix is van huur- en koopwoningen, inclusief

   starterswoningen;
 De zorgwoningen in de dorpskern extra aandacht krijgen;
 Het woningbouwprogramma verder wordt opgevoerd met accent op

   ‘middeldure’ huur;
 Bij bouwplannen minimaal 25% Nul-op-de-meter woningen worden

   gerealiseerd;
 Voor energiezuinige huurwoningen verrekening van energieprestatie wordt

   toegestaan (Nul-op-de-meter, beng: bijna energie neutraal gebouw);
 Doorlooptijd bouwvergunningen van 14 weken terug naar maximaal 10 weken;
 Minder regels; mogelijkheden staan voorop;
 Woningmarktbehoefte richten op het behouden van jongeren in gemeente

   Dongen;
 Hogere prestatieafspraken met Casade worden gemaakt ten behoeve van

   sociale Huurwoningen, eventueel ook met andere woningbouwverenigingen;
 Renovatie van oudere gebouwen wordt gestimuleerd.


Bestemmingsplannen moeten flexibeler worden en ruimte bieden aan nieuwe inzichten. Bestemmingsplannen zijn volgens ons belangrijk, maar mogen geen blokkade vormen voor andere ideeën. Kleinschalige bouwprojecten moeten gesteund worden. De Dongense VVD wil eenduidigheid over uitleg en interpretatie van bestemmingsplannen in de gemeente. Dit zal ons uitgangspunt zijn bij de vorming van de nieuwe omgevingswet.

 

Wij staan voor:


 Verlenen van vergunningen slim organiseren en uitvoeren door één regisseur;
 Flexibeler meewerken aan woningaanpassingen met inzet van

   Wmo-ondersteuning.

 

De Dongense VVD kiest voor een ondernemende bedrijfsvoering bij het grondbeleid, maar is wel terughoudend voor wat betreft verwerving. Het grondbedrijf dient risico’s te verlagen.

 

De ingezette vernieuwing van het centrum van Dongen moet doorgaan. Voor leefbaarheid is detailhandel onontbeerlijk en dit moet worden gestimuleerd. De leefbaarheid in de kleine kernen staat voorop. Vergunningen dienen ondersteunend te zijn en niet beperkend. Leegstand proberen we te bestrijden.

 

Wij willen:


 Het centrumplan Dongen afronden;
 Park Vredeoord en het Wilhelminaplein volledig aan laten sluiten op het

    centrumplan, inclusief buitenplaats voor kleine optredens;
 Centrum 's Gravenmoer verkeervriendelijker maken;
 Woningbouw voor ouderen in de centra, van midden/hoge kwaliteit en accent

   op huur;
 Gestapeld wonen om kansen te bieden voor zorg binnen bereik

   (‘care on demand’);
 Winkelruimte omzetten naar wonen waar mogelijk.


Het industrieterrein moet aantrekkelijk blijven voor bedrijven en moet worden verbeterd. Bij leegstand vinden wij dat renovatie boven nieuwbouw staat.

Dus: eerst kijken wat de mogelijkheden zijn met wat we al hebben, voordat er nieuwe bouwprojecten opgezet worden.


Bij de aanleg van de nieuwe 380KV hoogspanningsverbinding zien we erop toe dat het 150KV traject wordt gesloopt.


Rustig wonen en bereikbaarheid door middel van goede aansluiting op het wegennet gaan niet altijd automatisch samen. Er moet altijd gekeken worden naar een zo goed mogelijke combinatie van wonen en bereikbaarheid voor de gemeente Dongen. Ook willen wij zoveel mogelijk monumenten behouden. Ze verwijzen immers naar het verleden, waar de basis ligt voor het huidige Dongense leven. Maar ook hierbij geldt dat emotie en werkelijkheidszin hand in hand moeten gaan.

 

Wij vinden het belangrijk dat:


 De visie over Wonen in Dongen wordt uitgedragen en dat actief wordt

   gecommuniceerd over wat Dongen allemaal te bieden heeft;
 Dongen op de kaart wordt gezet als gemeente waar het goed wonen is.

 

 

Sport en cultuur

Sport en cultuur

 

Een gezonde geest in een gezond lichaam is belangrijk. Sport en cultuur zorgen hiervoor. Dongen heeft een rijk en gevarieerd aanbod aan voorzieningen voor sport en cultuur, veelal geboden door talrijke verenigingen en maatschappelijke organisaties. Wij vinden het belangrijk dat al deze organisaties hun aanbod zelfstandig kunnen vormgeven en aanbieden. Het uitgangspunt hierbij is gebruik maken van voorzieningen en faciliteiten in eigen beheer en met de gemeente in de rol van ‘mogelijkmaker’.

 

Wij willen:


 Regelgeving vereenvoudigen en versoepelen van procedures bij het

   vergunningenbeleid;
 Stimuleren van slimme onderlinge samenwerking, verbinden

   maatschappelijk middenveld en innovatie;
 Stimuleren van het delen van kennis, middelen en faciliteiten;
 Ondersteunen van verenigingen middels de inzet van combifunctionarissen;
 Beleidscoördinatie plaats laten vinden met de Dongense Sport Federatie.

 

In Dongen streven wij een ‘level playing field’ na. Dat wil zeggen: een gelijke behandeling van en kansen voor alle aanbieders van sport. Daarbij willen wij verenigingen en maatschappelijke organisaties stimuleren om nieuwe verdienmodellen en exploitatieconcepten te ontwikkelen. Wij denken aan samenwerking tussen sport- en maatschappelijke organisaties zoals onder andere ouderenzorg, onderwijs en kinderopvang. Daarbij hoort een integrale gemeentelijke visie op accommodatieontwikkeling en –beheer. Alleen dan wordt duurzaam gebruik bereikt én ondernemerschap in de exploitatie.

 

Verder streven wij na:


 Vergroten van betrokkenheid en deskundigheid van zoveel mogelijk

   vrijwilligers;
 Ontwikkelen van sportbeleid voor doelgroepen zoals gehandicapten en

   ouderen;
 Aansluiten bij het Sportbedrijf Midden Brabant;
 Samenwerking binnen één tak van sport, andere sporten en het onderwijs;
 Uitgaan van multifunctionele binnensportvoorzieningen in combinatie met

   scholen.

 

Ons uitgangspunt is verzelfstandiging van alle ‘grondgebonden’ verenigingen. Bij privatisering moet rekening worden houdend met de mogelijkheden van de verenigingen.

 

De Dongense VVD ziet bezuinigingsdrift als een verkeerde ‘driver’ voor privatisering. Eerst moeten accommodaties en faciliteiten op een haalbare exploitatieniveau worden gebracht. Bij nieuwe, gezamenlijke exploitatievormen moet de gemeente de rol hebben van actieve stimulator en regisseur.

 

Wij willen:


 Helpen met overbruggen cultuurverschillen tussen verenigingen;
 Gemeentelijke accommodaties optimaal gebruiken door samenwerking;
 Sportpark De Biezen alleen verplaatsen als wordt voldaan aan de

   financiële randvoorwaarden.


Cultuur is de ‘jus’ van de Dongense samenleving. Dongen kent een uitgebreid en zeer divers verenigingsleven dat garant staat voor een breed en aantrekkelijk activiteitenpakket en zorgt voor grote sociale cohesie. Dit is mede te danken aan de aanwezigheid van maatschappelijke organisaties op het gebied van amateurkunst, beeldende kunst, cultuureducatie en podiumkunsten.

 

Daarom is:


 De nieuwe Cammeleur de centrale culturele ‘hotspot’ van Dongen;
 Cultureel ondernemerschap ons uitgangspunt.


Algemeen staat de Dongense VVD voor het maken van heldere resultaatgerichte prestatieafspraken met maatschappelijke partners. Subsidiemogelijkheden relateren wij aan de te organiseren activiteiten met verantwoording achteraf. We houden het aanbod van culturele organisaties laagdrempelig.

 

Dongen is rijk aan historische gebouwen die vooral gelinkt zijn aan het looierij verleden. De Dongense VVD vindt het van groot belang dat het huidige en toekomstige cultureel erfgoed in stand worden gehouden.

Verkeer en vervoer

Verkeer en vervoer

 

Bereikbaarheid en mobiliteit zijn van groot belang voor onze leefomgeving. Een grote diversiteit aan maatregelen en een goede infrastructuur dragen hieraan bij.

 

Zo maken wij ons sterk voor:


 Verruiming van het budget voor planmatig wegenonderhoud;
 Juiste verhouding tussen parkeervoorzieningen en woningen.Niet altijd

   kiezen voor meer huizen;

 Financiën in overeenstemming met meerjarige planning.

 

De Dongense VVD pleit voor gratis parkeervoorzieningen en wil deze voorzieningen in goede staat houden. Gastvrijheid voor het winkelpubliek betekent ook dat winkelpersoneel geen parkeerplaatsen van klanten inneemt. Een beleid van kort parkeren (blauwe zones) met handhaving kan daarvoor zorgen.

 

Verder willen wij:


 Parkeren in het centrum verbeteren;
 Verbeteren van vormgeving kruispunten centrumring Tramstraat oppakken;
 In ’s Gravenmoer een doelmatig verkeersplan uitvoeren.

 

Wij willen fietsen stimuleren, met een netwerk van aansluitende fietspaden, een stalling in het centrum en veilige verkeersverbindingen rond scholen. De dorpskern en de buitengebieden moeten gemakkelijk bereikbaar zijn met de fiets.

 

Daarnaast willen wij:

 

 Fietsen niet meer gedogen in Park Vredeoord;
 Voor het routeplan door Dongen een integraal plan realiseren, niet op

   onderdelen problemen aanpakken waardoor elders weer een probleem

   ontstaat.

 

De wegverbinding tussen Dongen en Oosterhout (N629) moet nu zo snel mogelijk gerealiseerd worden. We willen geen nieuwe verbinding via de Westerlaan, want dit is geen geschikte route door het snel groeiende doorgaand verkeer.

 

Kortom, wij willen dat:


 Er rekening wordt gehouden met de groei van het verkeer;
 De N629 zo spoedig mogelijk wordt aangelegd;
 Tot de oplevering van de nieuwe N629 er overleg is met bedrijven om

   vrachtverkeer langs de nieuwe weg te leiden naar de A59;
 Met regionale samenwerking de ontsluiting van Dongen bevorderen,

   inclusief verbreding A27;
 In ’s Gravenmoer een campagne voeren over verkeersveiligheid om

   bewustwording te creëren.

Milieu, leefomgeving en natuur

Milieu, leefomgeving en natuur

 

Duurzaamheid draait om de verantwoordelijkheid om de kwaliteit van het leven voor de inwoners van Dongen blijvend te kunnen garanderen. Respect hebben voor het milieu en onze planeet is hierbij de basis. De afspraken die gemaakt zijn in Parijs, met de doelen tot 2030 en daarna, zijn onze richting. De Dongense VVD steunt duurzame energieproductie, energiebesparing en gebruik van groene energie en groene grondstoffen.

 

Wij willen:


 Werken naar een energie neutrale gemeente;
 Dat Dongen actief inzet op het bereiken van de CO2 doelstelling 'Parijs 2030';
 Ruimte voor initiatieven als zonnecollectoren en windmolens, groene

   mobiliteit, en renovatie isolatie bouw;
 Dat gemeentelijk vervoer overstapt op waterstof, elektriciteit en LBG;
 Pilots met interactieve verlichting.


Bij duurzaam ondernemen houdt een bedrijf rekening met de effecten van activiteiten op mens, milieu en bedrijfsvoering. Dat levert betere resultaten op voor zowel bedrijf als samenleving en milieu. Wij willen dat Dongen innovatief ondernemen actief ondersteunt.
Als het gaat om behoud milieuwaarden: de vervuiler betaalt. Bij bodemverontreiniging dient de vervuiler voor de schoonmaakkosten op te draaien. Stankoverlast moet worden bestreden. Het gemeentebestuur doet dat in overleg met het bedrijfsleven, of via handhaving met sancties.

 

Nieuwe vormen van landschaps- en natuurbeheer moeten worden benut. Duurzame inrichting van de buitenruimte kan grote besparingen opleveren. Onze agrariërs zijn de beste natuur- en landschapbeheerders. Daar moeten we gebruik van maken!

 

Een ander belangrijk punt is het onderhouden en schoon houden van de openbare ruimten. Dat is niet enkel een taak van de gemeente, ook van de inwoner mag wat verwacht worden. Wij willen dat gebruik gemaakt gaat worden van innovatieve signalering met inzet sensoren (vuilcontainers, grondwater metingen, rioolmetingen).

 

Rioleringssystemen, zo mogelijk gescheiden, moeten goed onderhouden worden. Uitstel levert risico’s op voor het functioneren, uitstel van kosten is onverstandig. Om kosten te besparen wil de Dongense VVD alle aandacht voor afstemming en samenwerken in de regio bij het vervangen en onderhouden van rioleringen, wegen en nutsvoorzieningen. Het waterbeheer dient in samenhang met de ruimtelijke ordening regionaal te worden geoptimaliseerd.

 

Wij staan voor:


 Het optimaliseren van de organisatie door samenwerking;
 Beheersen overlast water: ontkoppelen hemelwater en infiltratie;
 Minder verharding in de tuinen.


Afvalverwerking moet zo efficiënt mogelijk. Wij willen dat afval gescheiden wordt bij de bron, zowel door particulieren als bedrijven. Maximaal hergebruik van materialen en mineralen is ons uitgangspunt: van afval naar grondstof (VANG). De gemeente moet het aantrekkelijk maken om afval in te leveren en zorgen voor voldoende afvalcontainers in de wijken. Daarmee wordt zwerfvuil voorkomen.
 
De Dongense VVD is tegen individuele tariefheffing bij het ophalen van afval. Individuele heffing maakt alles onnodig ingewikkeld en werkt illegale dumping van afval in de hand. Onze moderne en goed functionerende milieustraat kan daaraan een belangrijke bijdrage leveren. Inleveren van groen, plastic en papier blijft kosteloos. Bij het veelvuldig aanbieden van ander afval wordt aanvullend belast.

 

Wat wij willen realiseren is:


 Circulaire economie is het uitgangspunt;
 Scheiding van afvalstromen optimaliseren;
 Kosteneffectief betekent efficiënt organiseren;
 Coolhof: alleen voor grijs afval geldt een limiet;
 Gebruik maken van internet of things (sensoren) waar dat kan.