Het huishoudboekje van Dongen


11 jul 2019
Het huishoudboekje van Dongen

Aandacht en kansen voor onze uitgaven

In Dongen zijn en blijven we er voor iedereen die het zelf even niet kan, maar de kosten binnen het sociaal domein moeten omlaag. De Dongense VVD vindt daarom dat monitoring van het sociaal domein noodzakelijk is. Inzicht hebben en houden in dat wat er aan hulp binnen onze gemeente geboden wordt en wat de effecten van die zorg zijn. Eerder signaleren is ons uitgangspunt, want ‘voorkomen is beter dan genezen’. We moeten kritisch kijken hoe de hulp vroeger, goedkoper en effectiever kan worden ingezet.

 

Binnen het gemeentehuis zal men kritisch moeten zijn op de bedrijfsvoering en op de inzet van mensen. Tevens juichen wij de beoogde ondernemende aanpak voor de Cammeleur toe om zo het beheer door te ontwikkelen. Op die wijze kunnen we het doel van inverdienen op de exploitatielasten bereiken.Mobiliteit is belangrijk voor de Dongense VVD en daar hoort een goede infrastructuur bij. Wel moeten we de noodzakelijke opgaven realistisch plannen, en waar nodig, temporiseren. Dat geldt tevens voor de scholenontwikkeling. Alle plannen moet in een haalbaar tempo worden gerealiseerd. 

 

Opdracht bij de inkomsten

Door de onzekere ontwikkeling van de gemeentelijke uitkeringen en de extra gelden die nodig zijn, lijkt een extra bijdrage uit de onroerend zaakbelasting noodzakelijk om bij te dragen aan de gemeentelijke opgaven. Deze bijdrage zo veel mogelijk beperken blijft ons uitgangspunt. De Dongense VVD is van mening dat iedere inwoner een passende bijdrage dient te leveren en hebben de wethouder gevraagd te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de tijdelijke arbeidsmigranten hierin ook mee te nemen.

 

Deze keuzes zijn niet prettig en maken we liever niet. Maar door de teruglopende inkomsten van de overheid en de oplopende kosten zijn deze onontkoombaar. Dongen dient wat betreft de Dongense VVD aandacht te hebben voor de financiële situatie op de korte én lange termijn. Deze opgave zien wij graag terug in de begroting van 2020.